Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Administrator danych osobowych

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Actona Poland sp. z o.o. (dalej: „Actona Poland”) z siedzibą w Brodnicy, ul. Gen. Sikorskiego 60, 87-300 Brodnica; tel. +48 564 930 700 mail: sits@sits.pl.

 2. Koordynator Ochrony Danych Osobowych

  W SITS został wyznaczony Koordynator Ochrony Danych, z którym można skontaktować się wysyłając wiadomość mailową na adres: maciej.zoltowski@sits.pl.

 3. Cele przetwarzania

  Dane osobowe są przetwarzane w celu :

  • zawierania, wykonania oraz rozliczenia umów lub podjęcia na żądanie osoby trzeciej czynności przed zawarciem umowy,
  • w celu przekazywania informacji handlowych oraz marketingowych,
  • w celu prowadzenia bieżącej korespondencji związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej przez Actona Poland,
  • prowadzenia procesów rekrutacyjnych,
  • podejmowania innych działań na żądanie osoby której dane dotyczą.
 4. Podstawa przetwarzania

  Dane osobowe są przetwarzane na podstawie: zawartych z Actona Poland umów lub żądania osoby trzeciej podjęcia czynności przed zawarciem umowy, a także na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (w zakresie danych osób fizycznych reprezentujących w przypadku umów z osobami prawnymi) lub zgody w takim zakresie, w jakim została ona wyrażona.

 5. Odbiorcy danych

  Odbiorcami danych osobowych mogą być: pracownicy Actona Poland; podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Actona Poland, m. in. przedsiębiorcy logistyczni, agenci handlowi, dostawcy usług IT; podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej; podmioty zajmujące się masową wysyłką wiadomości e-mail (dla odbiorców newslettera) – przy czym wskazane osoby/podmioty przetwarzać będą dane wyłącznie na podstawie umowy lub wydanego przez Actona Poland upoważnienia.

 6. Okres przechowywania danych osobowych

  Dane osobowe przechowywane są przez okres trwania umowy lub po jej zakończeniu przez 10 lat od momentu rozwiązania umowy. W zakresie danych osobowych przetwarzanych na innej podstawie dane będą przetwarzane przez okres dozwolony przepisami prawa, a w zakresie w jakim okres ten nie jest uregulowany – przez okres nie dłuższy niż 10 lat.

  W przypadku zgłoszenia roszczeń wobec Actona Poland lub roszczeń, jakie Actona Poland przysługują dane przechowywane są do czasu odzyskania roszczeń lub wyjaśnienia sprawy lub do czasu przedawnienia roszczeń.

 7. Przekazywanie danych do państw trzecich

  Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców z krajów spoza Unii Europejskiej („państwa trzecie”). W przypadku przekazywania danych do państw trzecich Actona Poland zapewnia odpowiednie zabezpieczenia, o których mowa w art. 46 ust. 2 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. Przysługuje Pani/Panu uzyskanie kopii informacji przekazywanych do państwa trzeciego.

 8. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

  W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych jako Pracownika, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

  • Prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
  • Prawo dostępu do danych osobowych,
  • Prawo żądania sprostowania danych osobowych,
  • Prawo żądania usunięcia danych osobowych,
  • Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • Prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
  • Prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pana/Pani danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawo żądania, abyśmy przesłali te dane do innego administratora.
  • Prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych – w zakresie, w jakim Pana/Pani dane są przetwarzane na podstawie zgody; ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych lub żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesach rekrutacji w Actona Poland sp. z o.o. i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/Pana danych.
  • Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  W celu realizacji powyższych uprawnień prosimy kontaktować się z Actona Poland sp. z o.o., korzystając ze wskazanych w pkt 2 danych kontaktowych.

background

Please accept
to see the map